مقاله فارسی رایگان پایان نامه مدیریت گرایش:تعیین رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3مقدمه

انجام پژوهش‌هایی که بتواند پژوهش‌گران را به اهداف واقعی نایل سازد، کاری بس دشوار می باشد. به این دلیل محققان کوشش کرده‌اند تا با بهره گیری از روشهای علمی‌به نتایج واقعی‌تری دست یابند . گرچه در روش‌های علمی‌کوشش می گردد تا با واقع‌نگری و عدم در نظر داشتن نظرات فردی، حوزه عدم اطمینان را کاهش دهند، اما بایستی اذعان نمود که پژوهش‌های اندکی را سراغ داریم که در صحنه اقدام به نتایج کاملاً یکسانی دستیابی داشته‌اند. لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش‌ها غیرقابل انکار می باشد. دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی ‌میسر نخواهد بود مگر زمانی‌که با روش‌شناسی درست صورت گیرد ؛ به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش. پژوهشگر بایستی توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تاثیر روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد(خاکی، 1379).

این فصل آغاز به اظهار نوع پژوهش از نظرهدف و روش پژوهش می‌پردازد و آنگاه روش جمع‌آوری داده‌ها و بعدازآن ‌جامعه آماری اظهار می گردد. در پایان فصل‌مراحل‌علمی‌پژوهش آورده می گردد.

2-3 روش پژوهش

هر پژوهش، تلاشی سیستماتیک و روش‌مند به مقصود دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه‌حلی برای یک مسأله می باشد. با در نظر داشتن اینکه پرسش‌ها و مسأله‌ها ماهیت‌های گوناگونی دارند، لذا می‌توان بر پایه چگونگی این پرسش‌ها و مسأله‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی نمود. به بیانی دیگر ، در طبقه‌بندی تحقیقات برحسب اهداف، قبل از هر چیز بر اندازه کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می گردد . بایستی توجه داشت که طبقه‌بندی تحقیقات براساس نوع هدفشان ضرورتاً به معنای وجود مرزهای مشخص و دقیقی بین انواع تحقیقات نیست، بلکه اکثر این تحقیقات در یک امتدادقرار دارند و با هم وابستگی‌های مفهومی دارند.(خاکی، 1379).

از لحاظ هدف و روشی که دنبال می گردد، دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردیازهم متمایز می گردد(دلاور، 1378)

پژوهش بنیادی: وقتی اساساً برای بهبود درک خود درمورد مسائل بخصوصی که بطور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش کنیم آن را«پژوهش بنیادی یا پایه‌ای» می‌خوانیم که پژوهش محض نیز نامیده می گردد(سکاران، 1382).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید