پایان نامه درباره:تاثیر رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی:

پیچیدگی از طریق شاخص‌هایی نظیر: قدرت تصمیم گیری،اختیار تصمیم گیری و رعایت سلسله مراتب مطالعه شده وبه وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 5 سوال در مورد پیچیدگی اندازه گیری شده می باشد.

2-1-8-1 رسمیت

به اندازه استاندارد بودن مشاغل درون سازمان تصریح دارد. مهمترین فنون رسمیت عبارتند از فرایند گزینش، الزامات تأثیر،رویه­ها و خطی­مشی­ها، آموزش و شعائری که کارکنان برای اثبات وفاداری و تعهد خود نسبت به سازمان از آن­ها تبعیت می کنند (اسلمی و تدین، 1387 ) .

 

 

تعریف عملیاتی:

رسمیت از طریق شاخص‌هایی نظیر: سیاست و قوانین مکتوب شده، تبیین شغلی و برنامه رسمی برای مشاغل مطالعه شده وبه وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 5 سوال در مورد رسمیت اندازه گیری شده می باشد.

3-1-8-1 تمرکز

 تمرکز به اندازه تراکم اختیار رسمی که برای اتخاذ تصمیم در فرد، واحد یا سطح سازمانی متمرکز می­گردد و به کارکنان حداقل اجازه مشارکت در تصمیمات را می­دهد تصریح می­کند ( اسلمی و تدین، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی:

تمرکز از طریق شاخص‌هایی نظیر: تصمیم گیری های مربوط به برنامه‌های جدید ،سیاست های جدید ،استخدام کارکنان جدید و ارتقای افراد جدید برای مشاغل مطالعه شده وبه وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 4 سوال در مورد تمرکز اندازه گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد