سنجش رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران -پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار سازمان

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می کند.
عبارت ” به صورت آگاهانه متناسب شده” دلالت بر مدیریت دارد.”  “پدیده اجتماعی”، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده می باشد(رابینز ،1388).

یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن می باشد کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال بایستی مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.

نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور به وجودآمده اند. این امور یا فعالیت‌ها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.

پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین اندازه تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را تصریح می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی می باشد.

حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی می باشد، رسمیت نام دارد3تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیم گیری در آنجا متمرکز می باشد، تصریح دارد.در بعضی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز می باشد.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند(الوانی،1385)

1-3-2پیچیدگی[1]

اساس و پایه کارهایی که بر روی ساختار انجام شده، براساس نظریات وبر[2] (1947) قرار دارد. وی شکل آرمان‌گرایانه از ساختار سازمانی به‌نام دیوان‌‌سالاری (بوروکراسی) را ارایه نمود.

دو پژوهشگر دیگر به‌نام‌های برنز و استاکر[3] (1961) دو الگو از سازمان را ارایه دادند، که در دو سر یک پیوستار قرار داشت. ساختار “مکانیکی” یکی از این دو الگو بود، که با سازمان آرمانی وبر (دیوان‌سالاری) شباهت زیادی دارد و ساختار “ارگانیک” آنان در نقطه مقابل این ساختار قرار دارد.

هیج (1965) نیز ویژگی‌های ساختار سازمانی را برشمرد و گفت که در سازمان‌های مختلف، اندازه یا مقدار این ویژگی‌ها بسیار متفاوت می باشد؛ از این روی، باعث گردید که در مسیر و طریقه مطالعه شکل سازمان، گام بلندی برداشته گردد(دفت[4]، 1374)

مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی می باشد که در درون یک سازمان انجام می‏گردد یا هست.

پیچیدگی به سه دسته تقسیم می گردد:

[1] Complexity

[2] Weber

[3] Burns and Stalker

[4] Daft

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1سوالات پژوهش

1-3-1سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران ارتباط مثبت و معنی داری  هست؟

2-3-1سوالات فرعی

 1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری هست؟
 4. اهداف پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1-5-1هدف کلی

  مطالعه ارتباط­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

  2-5-1اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. مطالعه ارتباط رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. مطالعه ارتباط تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران با فرمت ورد