تحقیق رایگان تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                     صفحه

جدول 3-1 :چگونگی توزیع سوالات پرسشنامه. 76

جدول 3-2:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری خدمات. 80

جدول 3-3:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری تکنولوژیک. 81

جدول 3-4:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری فرآیند. 82

جدول 3-5: آلفای کرونباخ برای متغیر تجهیز منابع …………………………………………………………………….. ……..83

جدول 3-6 :اندازه آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش. 84

جدول4-1:جدول توصیفی جنسیت. 87

جدول4-2:جدول توصیفی سن. 88

جدول4-3:جدول توصیفی اندازه تحصیلات. 89

جدول4-4:جدول توصیفی رده سازمانی. 90

جدول4-5:جدول توصیفی نوع استخدام. 91

جدول4-6:اندازه نوآوری خدمات. 92

جدول 4-7 :اندازه نوآوری تکنولوژیک. 93

جدول 4-8 :اندازه نوآوری فرآیند. 94

جدول 4-9: اندازه تجهیز منابع. 95

جدول 4-10:مطالعه آزمون فرضیه اول پژوهش. 96

جدول 4-11:مطالعه آزمون فرضیه دوم پژوهش. 97

جدول 4-12:مطالعه آزمون فرضیه سوم پژوهش. 98


فهرست نمودار

عنوان                                                     صفحه

نمودار4-1:فراوانی جنسیت. 87

نمودار4-2:فراوانی سن. 88

نمودار4-3:فراوانی اندازه تحصیلات. 89

نمودار4-4:فراوانی رده سازمانی. 90

نمودار4-5:فراوانی نوع استخدام. 91

نمودار بافت نگار 4-6 : نمودار هیستوگرام  مربوط به نوآوری خدمات  92

نمودار بافت نگار 4-7 :نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری تکنولوژیک  93

نمودار بافت نگار 4-8 :نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری فرایند  94

نمودار بافت نگار 4-9 :نمودار هیستوگرام مربوط به تجهیز منابع  95

فهرست اشکال

عنوان                                                     صفحه

شکل 2-1- فرآیند پذیرش نوآوری. 30

شکل 2-2 اجزاء و روابط تئوری اقدام منطقی. 53

شکل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی. 55

شکل 2-4- اجزاء و روابط مدل‌پذیرش تکنولوژی دیویس. 56

شکل 2-5- اجزا و روابط مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی. 58

شکل 2-6- اجزای تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده. 61

شکل 2-7- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………….64

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع  با فرمت ورد