بررسی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                    صفحه

شکل 1-1 مدل ترسیمی پژوهش………………… 7

جدول 2-1 عناصر آمیخته بازایابی…………… 23

جدول2-2 چهار عنصر آمیخته بازاریابی……….. 24

شکل 2-1 چهار پی (4P) ترکیب عناصر بازاریابی… 30

شکل 2-2 اختصار شکل بازار جهانی فناوری نانو….. 35

جدول 1-3-1 تعداد نمونه های هر شرکت……….. 50

جدول 2-3-1 تعداد نمونه مدیران در هر شرکت….. 51

جدول 3-2 صفات کیفی و ارزش‌های عددی گزینه‌های پرسشنامه    54

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها  59

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها    60

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها 61

نمودار4-2 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها   62

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها 63

نمودار 4-3 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها   64

جدول4-4 توزیع فراوانی و درصد گزینه های عامل محصول 65

جدول 4-5  توزیع فراوانی و درصد گزینه های عامل قیمت 66

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد گزینه های عامل توزیع(مکان)  67

جدول4-7 توزیع فراوانی و درصد گزینه های عامل ترفیع 68

جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد گزینه های عامل فروش 71

جدول 4-9 درصد نمونه های هر شرکت………….. 72

جدول 4-10  یافته های پژوهش………………. 74

جدول 4-11 ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط بین اندازه فروش وعامل محصول 75

جدول 4-12 ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط بین اندازه فروش و عامل قیمت 76

جدول 4-13 ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط اندازه فروش و عامل توزیع(مکان)  77

جدول 4-14 ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط بین اندازه فروش و عامل ترفیع 78

جدول 4-15 رتبه بندی شرکت ها از لحاظ فروش شرکت 79

جدول4-16 نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه فروش شرکت های مورد مطالعه………………………………… 80

جدول 5-1 آزمون کای اسکور ،مطالعه ارتباط بین پاسخ به گزینه اندازه فروش و جنسیت پاسخگویان………………………………. 83

جدول 5-2 آزمون کای اسکور، مطالعه ارتباط بین اندازه پاسخ دهی به فروش  و تحصیلات………………………………… 84

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد