بررسی رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی -پایان نامه مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات توصیفی:

از آنجا که این پژوهش به صورت توصیفی می باشد به توضیحاتی پیرامون پژوهش توصیفی می‌پردازیم، اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا، یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد. پژوهش توصیفی می‌تواند شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه گردد. یک مطالعه‌ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. (خاکی، 1386)

به عبارت بهتر مطالعه‌ی توصیفی عبارت می باشد از تشریح جنبه‌هایی از پدیده‌ی مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. (سکاران، 1390)

مطالعات تحلیلی (Analytic studies) : مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامد مورد نظر مطالعه می کند و به کشف یک association یا ارتباط علمی می‌پردازد. این نوع مطالعات معمولاً برای امتحان فرضیه‌های از پیش تعیین شده به کار می‌رود. مطالعاتی مثل مطالعات هم‌گروهی، کار آزمایی‌های بالینی و یا مطالعات مورد ـ شاهدی مانند مطالعات تحلیلی می‌باشد.

مطالعات مقطعی: در یک برش یا مقطعی از جامعه یا در یک مقطع یا محدوده زمانی خاص انجام می‌گیرند. این مطالعات به مقصود توصیف یک یا چند پدیده سلامتی در زمان و معمولاً مکان تعریف شده‌ای انجام می‌گیرد و به گونه عمده برای به دست آوردن اطلاعات در مورد شیوع یا عوامل خطر در زمان و معمولاً مکان تعریف ‌شده‌ای به کار می‌رود.

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده این پژوهش بر اساس طرح پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی، مقطعی با تأکید بر همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

فاکتورهای اصلی که مستقیما  می توانند بر اندازه خرید ونوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد.(بلوریان تهرانی،17:1376). هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) میباشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر اظهار می گردد:

  1. مطالعه ارتباط آمیخته قیمت بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  2. مطالعه ارتباط آمیخته محصول بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  3. مطالعه ارتباط آمیخته مکان بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه
  4. مطالعه ارتباط آمیخته ترفیع بر اندازه فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

 

 

1-6)سوالات پژوهش

  1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و اندازه فروش شرکتهای نانویی ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  3. آیا بین آمیخته محصول و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  4. آیا بین آمیخته مکان و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟
  5. آیا بین آمیخته قیمت و اندازه فروش ارتباط معنی داری هست ؟

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از اندازه فروش شرکتهای متوسط وکوچک  با فرمت ورد