بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1)  مقدمه. 3

1-2) تعریف و اظهار مساله. 4

1-3) اهمیت وضرورت پژوهش. 7

1-4 )اهداف پژوهش. 9

1-5 )فرضیه ی پژوهش. 9

1-5-1)فرضیه اصلی. 9

1-5-2)فرضیه های فرعی. 9

1-6)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 10

1-7 )قلمرو پژوهش. 11

1-7-1)قلمرو موضوعی:. 11

1-7-2)قلمرو زمانی:. 12

1-7-3)قلمرو مکانی :. 12

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه. 14

2-2) فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی. 14

2-2-1)دوره اول – اتوماسیون پشت باجه. 15

2-2-2) دوره دوم–  اتوماسیون جلوی باجه. 16

2-2-3)دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان. 16

2-2-4) دوره چهارم – یکپارچگی سازی سیستم ها. 17

2-3)تکنولوژی های سلف سرویس و بانکداری. 18

2-4) انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه  (EFT). 20

2-5)عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع. 21

2-5-1) عوامل خدماتی. 21

2-5-2) عوامل مالی. 22

2-5-3 )عوامل ارتباطی و انسانی. 23

2-5-4 )عوامل و شرایط فیزیکی. 24

2-5-5 )عوامل وابستگی سازمانی. 24

2-6 )تجهیز منابع در بانک. 25

2-6-1 ) فناوری اطلاعات و ارتباطات. 26

2-6-2  )مهارت‌های نیروی انسانی. 26

2-6-3 ) تنوع خدمات بانکی. 27

2-6-4 )کیفیت خدمات بانکی. 27

2-6-5 )رضایت مشتریان ازکارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی. 28

2-6-6) مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ها. 28

2-6-7) مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک‌ها. 28

2-7) نوآوری و بانکداری. 29

2-8) پرورش ایده های خلاقانه و نوآورانه. 31

2-8-1) پرورش خلاقیت. 31

2-8-2) خلاقیت فردی پیش روی نوآوری تیمی. 32

2-8-3) نوآوری رو به پیشرفت. 32

2-8-4) نوآوری و خلاقیت جهانی. 33

2-8-5) نوآوری نظام یافته (TRIZ) 41

2-9) ویژگی های خدمات بانکی. 43

2-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی : 44

2-10) پذیرش تکنولوژی. 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11) تئوری انتشار نوآوری (IDT). 51

2-12)  تئوری اقدام منطقی (TRA). 52

2-13) تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB). 54

2-13-1) اجزا و روابط تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده. 55

2-14) مدل پذیرش تکنولوژی (TAM). 56

2-15)تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری (PCI). 58

2-16) تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده (DTPB). 60

2-17) مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی (TAM2). 62

2-18) نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی. 63

2-19) نمونه ای از شرکتهای نوآور، شرکت خدمات فناوری  نوآور پاسارگاد(نوپاد). 65

2-20) نمونه ای از طرحهای نوآورانه. 66

2-21) پیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشور. 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 ) مقدمه. 74

3-2)روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………75

3-2-1)جمع آوری اطلاعات. 75

3-2-2)شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. 76

3-2-3)طراحی و مقیاسهای پرسشنامه. 76

3-3)جامعه آماری پژوهش. 77

3-4)نمونه و روش های نمونه گیری پژوهش. 77

3-5)روش های گرد آوری اطلاعات. 77

3-6)مطالعه پایایی و روایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه:. 86

4-2)آمار توصیفی. 87

4-2-1)توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت :. 87

4-2-2)توزیع پاسخگویان بر حسب سن:. 88

4-2-3)توزیع پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات:. 89

4-2-4)توزیع پاسخگویان بر حسب رده سازمانی:. 90

4-2-5)توزیع پاسخگویان بر حسب نوع استخدام:. 91

4-3)توصیف متغیرهای پژوهش. 92

4-3-1)نوآوری خدمات. 92

4-3-2)نوآوری تکنولوژیک. 93

4-3-3)نوآوری فرآیند. 94

4-3-4)تجهیز منابع. 95

4-4)آزمون فرضیات پژوهش. 96

4-4-1)فرضیه اول : بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع ارتباط هست.  96

4-4-2)فرضیه دوم : بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع ارتباط هست.. 97

4-4-3)فرضیه سوم : بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع ارتباط هست.  98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه. 101

5-2)نتایج آمار توصیفی. 101

5-3)نتایج آزمون فرضیه ها (آمار استنباطی) :. 103

5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اول. 103

5-3-2)نتایج آزمون فرضیه دوم. 103

5-3-3)نتایج آزمون فرضیه سوم. 103

5-4) پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………104

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 106

5-6) محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..107.

ضمائم. 108

منابع:. 113

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش شامل مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر اظهار می گردد:

الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.

ب. ارتباط نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص گردد.

ج- ارتباط بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار ­گیرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع  با فرمت ورد